26.03.2021

Инвест Електроникс ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнители по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, във връзка с проектно предложение № BG16RFOP002-2.040-0287 "Подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на Инвест Електроникс ООД, чрез внедряване на нови технологии, повишаване на качеството и оптимизация на производствените процеси". Процедурата е със срок от 26.03.2021 до 05.04.2021 и включва закупуване на следното технологично оборудване:

– Монтажен автомат за печатни платки, окомплектован с фидери - 1 брой;
– Пещ за спояване на печатни платки - 1 брой;
– Система за автоматична, оптична инспекция - 1 брой;
– Плоско-печатащ принтер - 1 брой;

Подробна информация е достъпна на страницата на ИСУН 2020.